Warunki prawne

Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego http://www.zdrowedzieci.pl i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Serwis jest własnością spółki USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347815, kapitał zakładowy 60.114.900,00 zł, NIP 701-021-92-41.

Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują USP Zdrowie Sp. z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody USP Zdrowie sp. z o.o.

USP Zdrowie Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zawarte w serwisie w części "Akademia Farmaceuty" przeznaczone są dla osób wykonujących zawód farmaceuty lub technika farmaceutycznego. Informacje zawarte w tej części mogą mieć charakter promocyjny skierowanym wyłącznie do farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Informacje zawarte w serwisie w części "Strefa dla lekarza"(rejestrowany dostęp) przeznaczone są wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza. Informacje zawarte w tej części mogą mieć charakter promocyjny skierowanym wyłącznie do lekarzy.

Przesłane przez użytkowników serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. USP Zdrowie Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. USP Zdrowie Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez USP Zdrowie Sp. z o.o. oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Serwis zawiera informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy USP.

USP Zdrowie Sp. z o.o. zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje należy zgłaszać pisemnie, na adres USP Zdrowie Sp. z o.o. wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres kontakt@zdrowedzieci.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Działamy w obszarze ochrony zdrowia, z pasją wytyczamy nowe trendy i zmieniamy przyzwyczajenia. Chcemy być pierwsi we wprowadzaniu najlepszych rozwiązań i w ten sposób zmieniać świat wokół nas. Punktem wyjścia naszych starań jest najwyższa troska o bezpieczeństwo i zdrowie osób, które już nam zaufały. I ta wartość jest dla nas najcenniejsza. Dziś, chcemy jeszcze bardziej słuchać i adresować potrzeby, które pojawiają się wraz z zmianami rynku oraz wspierać ludzi w dbaniu o to, co jest najcenniejsze w życiu.

Podkreślamy ten fakt poprzez wszystko, co robimy - nasze sprawdzone i godne zaufania produkty, ale również nasze myślenie i postawy, własne rozwiązania technologiczne, interaktywne programy telewizyjne dla farmaceutów, kampanie edukacyjne czy programy dla pracowników.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wybranymi rozwiązaniami, które już stworzyliśmy dla zdrowia.